سامانه ثبت و عضویت در باشگاه فولکس واگن ایران به منظور شناسایی خودرو های فولکس واگن در ایران ایجاد شده است تا باشگاه در حفظ و صیانت این خودرو ها کوشاتر باشد.

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد