جابجایی کلیه خودروهای فولکس واگن با خودروبرهای طرف قرارداد با باشگاه.