نهمین همایش روز فولکس واگِن ایران

ورود‌کلیه‌خودروها‌ازخانواده‌فولکس‌واگِن‌آزادمی‌باشد.﮼

📆زمان: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

📌تهران: ایرانمال / ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
📌اصفهان: کانتینر پارک / ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
📌مشهد: پارک کوهسنگی / ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
📌یزد: موزه خودروهای تاریخی / ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
📌تبریز: مجتمع تجاری لاله پارک / ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰

⚠️بازدید برای عموم آزاد و رایگـــان می‌باشد⚠️

دیدگاه خود را بنویسید